False False
Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van VitOrtho BV, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan de Laan van Waalhaven 323, 2497 GL Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer 24197254.

ARTIKEL 1 DEFINITIES
Verkoper: VitOrtho BV, de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Koper: de wederpartij van VitOrtho;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen VitOrtho en Koper.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere Overeenkomst tussen Verkoper en Koper, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Verkoper, voor de uitvoering waarvan door Verkoper van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.5 Indien Verkoper met Koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet van toepassing zijn verklaard.
2.6 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, wordt of worden deze van rechtswege vervangen door een bepaling of bepalingen die naar strekking zo dicht mogelijk bij de nietige of vernietigde bepaling of bepalingen ligt of liggen doch die wel toegelaten is of zijn en blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.7 Verkoper heeft de bevoegdheid om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Koper wordt geacht met de wijziging akkoord te zijn gegaan als Koper niet binnen 30 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden zijn gedeponeerd of op de website van VitOrtho zijn gepubliceerd tegen de wijziging schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, in welk geval de voorgaande versie van de algemene voorwaarden van toepassing blijft.
2.8 Deze algemene voorwaarden vervangen alle eerdere door Verkoper gebruikte algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3
3.1 Een Overeenkomst komt pas definitief tot stand door schriftelijke bevestiging per brief, telefax of e-mail, of door ondertekening en retourzending of kennelijke aanvaarding door Koper van de door Verkoper gedane aanbieding.
3.2 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend en vervallen binnen 30 dagen, tenzij in het aanbod een andere termijn voor aanvaarding is genoemd;
3.3 Onze agenten en vertegenwoordigers zijn niet bevoegd Verkoper te binden. Zij mogen uitsluitend verkoopovereenkomsten aangaan onder voorbehoud van goedkeuring van de directie van VitOrtho.
3.4 Koper is door zijn enkele opdracht/bestelling gebonden.

ARTIKEL 4
4.1 Verkoper heeft te allen tijde het recht te bepalen dat de daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komende artikelen slechts in bepaalde minimumhoeveelheden zullen worden geleverd.
4.2 Opgegeven prijzen zijn franco bedrijfsadres Koper, inclusief kosten voor emballage, verpakking, invoerrechten, accijnzen en belastingen doch exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel uit de schriftelijke offerte of koopovereenkomst blijkt.
4.3 In afwijking van het hiervoor bepaalde worden bij orders tot een bedrag van € 75,00 de vracht- en administratiekosten in rekening gebracht.
4.4 Wanneer na de opdrachtbevestiging de kostprijs, waaronder naast de inkoopprijs mede moeten worden begrepen invoerrechten, accijnzen en/of andere belastingen of heffingen ter zake door overheden opgelegd, wordt verhoogd, mag deze door Verkoper worden doorberekend.

ARTIKEL 5
5.1 Alle facturen van Verkoper dienen te zijn voldaan binnen 21 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij niet betaling binnen deze of de nader overeen te komen termijn is Koper van rechtswege in verzuim en een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, zulks zonder dat ingebrekestelling nodig is, alsmede aanmaningskosten ten belope van € 45,00.
5.2 Koper is niet tot enige inhouding, opschorting, verrekening of compensatie bevoegd.
5.3 Verkoper is bevoegd om na het verstrijken van de betalingstermijn en de termijn van een aanmaning de incasso van de vordering of vorderingen aan derden op te dragen. Alle buitengerechtelijke kosten uit de invordering voortvloeiende, ten bedrage van ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 125,00 komen voor rekening van Koper, zonder dat Koper gehouden is deze kosten aannemelijk te maken.
5.4 Ingeval betaling door middel van een gerechtelijke procedure moet worden afgedwongen, komen de integrale daartoe door Verkoper gemaakte redelijke kosten voor rekening van Koper.
5.5 Verkoper is bevoegd in geval facturen niet binnen de overeengekomen termijn worden betaald, elke verdere levering op te schorten tot de openstaande facturen, vermeerderd met rente en kosten, zijn voldaan dan wel door of namens Koper een Verkoper conveniërende onvoorwaardelijke bankgarantie is gesteld tot meerdere zekerheid voor de betaling van hetgeen geleverd is en nog moet worden. Verkoper kan deze bankgarantie ook verlangen indien er voor hem voor of ten tijde van de levering naar zijn oordeel voldoende redenen zijn om aan de solvabiliteit en/of liquiditeit van Koper te twijfelen, zonder dat Verkoper gehouden is deze twijfel nader te motiveren.
5.6 Verkoper is gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden voor zover deze nog niet is uitgevoerd, wanneer Koper in gebreke blijft met de betaling van de vervallen vorderingen binnen 2 x 24 uur nadat hij tot betaling is gesommeerd per brief, e-mail of telefax, onverminderd de bevoegdheid van Verkoper om vergoeding te vorderen van de volledige schade, die uit het niet nakomen door Koper van zijn verplichtingen voortvloeit.

ARTIKEL 6
Alle door Verkoper geleverde goederen blijven, zolang Verkoper uit welken hoofde ook nog enig bedrag van Koper te vorderen heeft, zijn eigendom. Koper verklaart en garandeert aan Verkoper goederen van het merk of de merken zoals door Verkoper geleverd uitsluitend van Verkoper te betrekken.

ARTIKEL 7
7.1 De levertijd gaat in nadat de opdracht door Verkoper schriftelijk is bevestigd. De termijn van levering wordt geschorst zodra en voor zolang Koper in gebreke is met de betaling van enig, uit hoofde van deze overeenkomst of enige andere overeenkomst met Verkoper verschuldigd bedrag, dan wel Verkoper door overmacht verhinderd is tot levering over te gaan.
7.2 Verkoper is overigens gehouden al hetgeen redelijkerwijs van hem verwacht kan worden te doen om binnen de overeengekomen levertijden te presteren. In geval van overmacht, waaronder alle omstandigheden buiten de wil of toedoen van Verkoper, met inbegrip van de vertraagde ontvangst van door Verkoper bestelde goederen, waardoor tijdige nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Verkoper niet kan worden gevergd, onverschillig of de omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, zal de levertijd met de tijdsduur van de vertraging door overmacht worden verlengd, zonder dat Verkoper tot enige vergoeding van schade gehouden is.

ARTIKEL 8
8.1 Onder overmacht wordt onder meer begrepen: oorlog, mobilisatie, staking, arbeidsonlusten, revolutie, oproer, opstootjes, storm, ijsgang, stagnatie in de elektriciteits- of watervoorziening, bedrijfsbrand, bedrijfsstagnatie door machinebreuk of moeilijkheden in de energievoorziening, belemmeringen in het verkeer, algehele of gedeeltelijke misoogst, abnormale droogte of voortdurende regen, ziekten in het gewas, plagen van ongedierte, in gebrek blijven van toeleveranciers, etc.
8.2 Overmacht in de zin als bovenvermeld van de leveranciers van Verkoper geldt als overmacht van Verkoper zelf.

ARTIKEL 9
Alle overeengekomen levertijden zijn bij benadering. Overschrijding van de overeengekomen levertijd, door welke oorzaak ook, doet voor Koper geen recht ontstaan op schadevergoeding of niet nakoming van enige verplichting welke door hem uit deze of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Tot ontbinding van de Overeenkomst is de Koper slechts bevoegd indien de vertraging langer dan zes weken heeft geduurd.

ARTIKEL 10
10.1 Over de hoeveelheid en de kwaliteit van de geleverde goederen kan door Koper alleen geprotesteerd worden tijdens of binnen 4 uur na de feitelijke aflevering van de goederen, ofwel tijdens het lossen indien wij de goederen franco leveren.
10.2 Koper heeft het recht op protest verwerkt wanneer hij de goederen in ontvangst heeft genomen.
10.3 Koper die weigert onze goederen in ontvangst te nemen op grond van beweerdelijke ondeugdelijkheid, is verplicht Verkoper onverwijld en in elk geval binnen 24 uur per e-mail of telefax, bevestigd per post of koerier binnen 48 uur nadat de goederen zijn aangeboden, daarvan in kennis te stellen, onder nauwkeurige omschrijving van de aard en de grond van de klachten. Koper wordt geacht het geleverde definitief te hebben goedgekeurd na het verstrijken van de termijn, indien niet aldus is geprotesteerd.
10.4 Verkoper is gehouden, in het geval de klacht gegrond bevonden is, tot creditering van de koopsom of het opnieuw leveren van de overeengekomen goederen, uitsluitend te zijner keuze.
10.5 In alle gevallen dienen de goederen die het onderwerp van de klacht zijn, op eerste verzoek aan Verkoper te worden geretourneerd. Verkoper is tot geen andere schadevergoeding gehouden dan de hiervoor genoemde.
10.6 De klacht van Koper zal door Verkoper gegrond worden verklaard indien het product kwalitatief in orde is bevonden, maar de houdbaarheidsdatum daarvan binnen 4 maanden na tijdstip van levering aan Koper verloopt, tenzij het de levering betreft van een product met een normale houdbaarheidsduur van 6 maanden of minder.
10.7 In geval van een protest of klacht blijft Koper gehouden om de koopsom te voldoen, zonder enige opschorting, inhouding of compensatie.
10.8 In alle gevallen waarin Koper niet of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Verkoper voldoet, is Verkoper gerechtigd de vergoeding van zijn schade te vorderen.
10.9 In het geval niet tijdig wordt betaald, bij surseance van betaling of faillissement van Koper, is Verkoper gerechtigd (en voor zover nodig machtigt Koper bij deze onherroepelijk Verkoper), de goederen terug te nemen en daartoe de terreinen en de gebouwen van Koper te betreden.

ARTIKEL 11
11.1 Indien met Koper is overeengekomen de goederen uit te leveren onder Kopers handelsmerk en Verkoper ter uitvoering daarvan verpakkingsmateriaal e.d. heeft of zal aanschaffen, is Koper gehouden de kosten daarvan, ook die van het overtollige materiaal, vermeerderd met een opslag van 15% op de inkoopkosten volledig en op eerste verzoek aan Verkoper te voldoen.
11.2 Koper garandeert aan Verkoper dat Koper gerechtigd is tot het gebruik van de door hem gebruikte handelsmerken en verleent aan Verkoper volledige vrijwaring voor het gebruik van de handelsmerken.

ARTIKEL 12
21.1 Verkoper aanvaardt jegens Koper geen verdere aansprakelijkheid voor kosten, schaden en interesses ontstaan ten gevolge van een gebrek aan de geleverde goederen dan maximaal het factuurbedrag. Aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.2 Koper verbindt zich om Verkoper in alle opzichten te vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade en interesses, ontstaan ten gevolge van een gebrek aan de geleverde goederen.

ARTIKEL 13
13.1 Iedere aansprakelijkheid vervalt indien zonder schriftelijke toestemming van Verkoper het product enige bewerking heeft ondergaan en/of andere stoffen aan het product zijn toegevoegd.

ARTIKEL 14
14.1 Bij eventuele afwijkingen en/of tegenstrijdigheden tussen deze voorwaarden en die van Koper, prevaleren de voorwaarden van Verkoper, ook als de voorwaarden van Koper toepasselijk zijn verklaard, behoudens indien de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk –niet bij algemene voorwaarde– is overeengekomen.

ARTIKEL 15
15.1 Rechtsvorderingen van Koper, uit welke hoofde dan ook, op Verkoper, vervallen door het verloop van zes maanden, te rekenen vanaf leveringsdatum of de datum dat het feit waar de rechtsvordering uit voortvloeit zich heeft voor gedaan.

ARTIKEL 16
16.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van de Eenvormige Wet inzake de internationale koop van roerende en lichamelijke zaken, zo ook die van het Weens Koopverdrag, voor zover van toepassing, worden uitgesloten.
16.2 Alle geschillen uit deze overeenkomst voortvloeiende zullen uitsluitend berecht worden door de volgens het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering bevoegde rechter voor Den Haag.
16.3 Verkoper behoudt het recht om in afwijking daarvan de berechting te doen plaatsvinden door de rechter van de woonplaats van Koper.